ગુજરાત બાયોટેક્નોલોજી રિસર્ચ સેન્ટર (GBRC)
માટે ભરતી અંગેની જાહેરાત

વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ઓનલાઇન એપ્લીકેશન ફોર્મ

Support

For support on phone please contact on following Number:
Contact person:Anjali Sharma
Contact Number: 7923258679
Hours: Support is available during 10:00 AM to 6:10 PM
              except Public Holidays and Sunday
Address:
Department of Science & Technology,
Government of Gujarat, MS Building,
Block B & D , 6th Floor, GH Road ,
Sector - 11, Gandhinagar,
Gujarat 382011