ગુજરાત બાયોટેક્નોલોજી રિસર્ચ સેન્ટર (GBRC)
માટે ભરતી અંગેની જાહેરાત

વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ઓનલાઇન એપ્લીકેશન ફોર્મAdvertisement NoDetailDownload/View AdvertisementDownload/View DetailRegistrationEdit Registration DetailForgot Registration DetailLast Date
GBRC/03/2019applications from the interested candidates for the post of Research Associates (04 positions) & Junior Research Fellows (07 positions) View Advertisement View Details New EditForgot6/17/2019