ગુજરાત બાયોટેક્નોલોજી રિસર્ચ સેન્ટર (GBRC)
માટે ભરતી અંગેની જાહેરાત

વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ઓનલાઇન એપ્લીકેશન ફોર્મ
Note:
- Special Characters not allowed <%<>'()&+-;!>,.-* etc.
- * indicates mandatory field.

Personal Details (ઉમેદવારની માહિતી)

Title  *   Surname *   First Name *     Father/Husband Name *     Mother's Name  *    

Gender *         Reselect Gender  *     Date of Birth  *     Marital Status *     Category  *    
(dd/mm/yyyy)Communication Details (સંદેશા-વ્યવહારની માહિતી)

Correspondance Address Permenant Address
Address  *  
State  *    
District  *  
Taluka  *  
PIN Code  *    
Address *    
State  *    
District  *  
Taluka  *  
Pin Code  *      
Mobile No  *        
SMS Alert મેળવવા માટે
(OTP Will be Sent to Verify Mobile No)
Email  *        
Registration Details Will be Sent to EMAIL
Nationality   *  
Re-Type Mobile No *       :    
SMS Alert મેળવવા માટે
(Retype your Mobile No. for Confirmation)
Re-Type Email  *           
Retype your email Address for confirmation


Language Details (ભાષાની માહિતી)

Language Read Write Speak
English
Hindi
Gujarati

Photo અને Signature Upload કરવા માટેની અગત્યની સુચનાઓ : -

(i) Photo સ્કેન કરીને JPG ફોર્મેટમાં અપલોડ કરવો.
(ii) Photo નું માપ 5 સે.મી. લંબાઇ અને 3.6 સે.મી. પહોળાઇનુ હોવુ જોઇએ.
(iii) Photo અને Signature ની Size 15 KB થી વધારે રાખવી નહિ.
(iv) જો Photo અને Signature ની Size 15 KB થી વધી જાયતો Scanner ના DPI Resolution ના સેટીંગ બદલીને ફરીથી સ્કેન કરવુ .
(v) Signature માટે સફેદ કાગળ ઉપર કાળા/બ્લ્યુ કલરમાં સહી કરીને તેને સ્કેન કરીને JPG ફોર્મેટમાં અપલોડ કરો.
(vi) Signature નું માપ 2.5 સે.મી. લંબાઇ અને 7.5 સે.મી. પહોળાઇનુ હોવુ જોઇએ.

Upload Photograph/ફોટો અપલોડ કરો

Note : Quality of Photograph should be Good Enough to Be Identifiable and Acceptable.
નોંધ : અપલોડ કરેલ ફોટોગ્રાફ ની ગુણવત્તા ઓળખી શકાય તેવી અને સ્વીકાર્ય હોવી જરુરી છે.

 
 ફોટાનું માપ:  5 સે.મી. લંબાઇ  3.6 સે.મી. પહોળાઇાઇ
 Photo ની Size 15 KB થી વધારે રાખવી નહિ.

Upload Signature/સહી અપલોડ કરો

Note : Please Sign on White Paper with Dark Pen and Scan it in JPG format.
નોંધ : સફેદ કગળ ઉપર કાળા/બ્લ્યુ કલરમાં સહી કરીને તેને સ્કેન કરીને JPG ફોર્મેટમાં અપલોડ કરો.


 
 સહીનું માપ:  2.5 સે.મી. લંબાઇ  7.5 સે.મી. પહોળાઇ
Signature ની Size 15 KB થી વધારે રાખવી નહિ.

Declaration

આથી હું ખાતરીપૂર્વક જાણુ છુ કે ઉપર જણાવેલ વિગતો મારી જાણ મુજબ સાચી છે
 

 
Your IP Address :54.226.102.115