ગુજરાત બાયોટેક્નોલોજી રિસર્ચ સેન્ટર (GBRC)
માટે ભરતી અંગેની જાહેરાત

વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ઓનલાઇન એપ્લીકેશન ફોર્મ
Note:
- Special Characters not allowed <%<>'()&+-;!>,.-* etc.
- * indicates mandatory field.

Personal Details (ઉમેદવારની માહિતી)

Title   *  
Surname     
First Name    *  
Father/Husband Name   *   
Mother's Name    *  
Gender   *

ReSelect Gender    *    

Date of Birth    *       
(dd/mm/yyyy)
Marital Status    *  
Category       
Caste Certificate No.   *    
Caste Certificate Date         (dd/mm/yyyy)
Caste Certificate કયા રાજયમાથી કાઢેલ છે    *  
Non-Creamy Layer Certificate No.      
Non-Creamy Layer Certificate Date   *       (dd/mm/yyyy)
પ્રમાણપત્ર આપનાર સત્ત્તાધિકારી    *  

Communication Details (સંદેશા-વ્યવહારની માહિતી) h3>

Present Address   *    
State    *    
District    *    
Taluka    *    
PIN Code    *     
Same As
Permanent Address   *    
State    *    
District    *    
Taluka    *    
Pin Code    *      

Mobile No    *       
SMS Alert મેળવવા માટે
(OTP Will be Sent to Verify Mobile No)
Email    *     
Registration Details Will be Sent to EMAIL
Re-Type Mobile No    *        
Re-Type Email    *     
Nationality    *    

Other Details (અન્ય માહિતી)

શુ તમે રમતગમતના વધારાના ગુણ મેળવવા લાયકાત ધરાવો છો? *
Name of Sports   *   &n 
Sport Level(રમત નુ સ્તર)span>   *  
રમતમા ભાગ લીધાનુ વર્ષ pan id="Label66">   *  
રમતનુ પ્રમાણપત્ર આપનાર ફેડરેશન/સત્ત્તાધિકારી    *  
Physically Challenged
(As Per Published Advertisement Percentage)


Enter percentage level of PH
Basic Knowledge Of Computer *
Widow(વિધવા) 
Widow Certificate No.    *  
Widow Certificate Date   *        (dd/mm/yyyy)
પ્રમાણપત્ર આપનાર સત્ત્તાધિકારી    * *  
Ex-Soldier (Army , Navy , Air Force)span>
From Date   *         (dd/mm/yyyy)
To Date   *       (dd/mm/yyyy)
ExServicemen Identity Card No.   *    
માજી સૈનિક ઓળખ કાર્ડ આપનાર સત્ત્તાધિકારી    * *  
Currently working as Gujarat State Goverment Employee ?span>
Joining Date in Goverment Service         (dd/mm/yyyy)
Name of Department(ખાતાનુ નામ)   *    
Are you in feeder cader of respective post? *
Have you ever been Debarred by GPSC OR GSSSB OR any other agency?
Ordered Date   *       (dd/mm/yyyy)
No of years   *    

Language Details (ભાષાની માહિતી)

Language Read Write Speak
English
Hindi
Gujarati

Select Posts for which you eligible (જે જગ્યાઓ માટે લાયકાત ધરાવતા હોય તે જગ્યાઓ પસંદ કરોઅરજી કરતા )
Education Details (શૈક્ષણિક લાયકાત)

નોંધ -: જે કિસ્સામા ઉમેદવાર ના ગુણ Percentile મા હોય તે Equivalent Percentage મા યુનિવર્સિટી ના નિયમ મુજબ રુપાંતર કરી દર્શાવવાના રહેશે.
Education Detail  *   Discipline   *   Percentage    *   Grade    *   Class  *   Instt. or Board    *   State    *   Passing Year   *  
Education Detail  *   Discipline   *   Percentage    *   Grade    *   Class  *   Instt. or Board    *   State    *   Passing Year   *  
Education Detail    *   Discipline   *   Percentage    *   Grade    *   Class  *   Instt. or Board    *   State    *   Passing Year   *  
Education Detail    *   Discipline   *   Percentage    *   Grade    *   Class  *   Instt. or Board    *   State    *   Passing Year   *  

Experience Detail

Experience Type *   Post  Form Date *   To Date *   Employer *   Contact No. *   Employer Address *   Pin Code *   Monthly Salary *  

Assurance (બાંહેધરી)
આથી હું ખાતરીપૂર્વક જાહેર કરુ છુ કે મને સંયુક્ત પસદગી સમિતી કે અન્ય સરકારી/અર્ધ સરકારી/સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ દ્વારા ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ નથી કે મારી ગેરલાયકાતનો સમય ચાલુ નથી.ઉપર જણાવેલ વિગતો મારી જાણ મુજબ સાચી છે અને જો તેમાં કોઈપણ વિગત ખોટી હશે તો તે અંગે મંડળનો નિર્ણય અંતિમ રહેશે અને તે મને બંધનકર્તા છે.
નોંધ: આપની અરજી આ વેબસાઇટ ઉપર ફરજીયાત Confirm કર્યા બાદજ માન્ય અરજી ગાણાશે.
<