ગુજરાત બાયોટેક્નોલોજી રિસર્ચ સેન્ટર (GBRC)
માટે ભરતી અંગેની જાહેરાત

વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ઓનલાઇન એપ્લીકેશન ફોર્મ
Registration Number * :

OR (અથવા)

Mobile Number :
 
(OTP Will be Sent to Verify Details on
Registered Mobile No and EMAIL)
Birth Date :
 રજીસ્ટ્રેશન નબર જાણવા માટેની અગત્યની સુચનાઓ : -
  • (i) તમારો Mobile Number એન્ટર કરો.

  • (ii)તમારી જ્ન્મતારીખ નાખો.

  • (iii) Get Reg.NO બટન પર ક્લિક કરવાથી તમને સ્ક્રીન પર તમારો રજીસ્ટ્રેશન નબર મળશે.