ગુજરાત બાયોટેક્નોલોજી રિસર્ચ સેન્ટર (GBRC)
માટે ભરતી અંગેની જાહેરાત

વિજ્ઞાન અને પ્રોદ્યોગિકી વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
ઓનલાઇન એપ્લીકેશન ફોર્મ
Registration Number : *
  for example : GBRC/03/2019/0300001


Birth Date :
 
  (dd/mm/yyyy)
અગત્યની સુચનાઓ : -
  • (i)તમારો ONE TIME Registration(OTR) NO. અને જન્મ તારીખ એન્ટર કરી APPLY with OTR કરવાથી તમે રજીસ્ટ્રેશન વખતે આપેલી વિગતો અરજી ફોર્મ મા આપમેળે આવી જશે. જેથી તમે અરજી ફોર્મ ઝડપથી ભરી શકશો.


  • (ii)SKIP કરવાથી અરજી ફોર્મમા જરુરી દરેક વિગતો ટાઇપ કરીને ભરવાની રહેશે.